Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich

Szanowni użytkownicy Strony Al.Capone

Polityka Prywatności KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informujemy, iż:

Administrator Danych Osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Al. Capone Sp. z o.o. z siedzibą 33-171 Pleśna 506.
W sprawie danych osobowych z Administratorem można kontaktować się:

– pisemnie na adres: ul. Chemiczna 142 ,33-101 Tarnów
– mailowo na adres: daneosobowe@alejacapone.pl

Cel przetwarzania danych i podstawa prawna.
Dane osobowe kandydatów do pracy.
Dane osobowe są przetwarzane w celu przeprowadzenia rekrutacji, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Kodeksu pracy (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) oraz na podstawie zgody udzielonej przez Państwa w związku z uczestnictwem w rekrutacji (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

Dane osobowe pracowników Administratora.

Dane osobowe pracowników są przetwarzane:

– w celu zawarcia i wykonywania umowy o pracę, w tym w związku z obowiązkiem spełnienia przez Pracodawcę obowiązków związanych z zatrudnieniem pracowników (m.in. obowiązków związanych z zabezpieczeniem społecznym i obowiązków podatkowych);wykonywaniem przez Pracodawcę czynności z zakresu prawa pracy i innych przepisów szczegółowych, w tym związanych (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) ,

-na podstawie prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Pracodawcę powiązanego z realizacją powyższych celów dotyczących zatrudnienia, nie wynikających wprost z umowy o pracę ani z przepisów prawa np. monitoring (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

-na podstawie wyrażonej przez zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Dane osobowe byłych pracowników/współpracowników Administratora.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest obowiązek archiwizacji dokumentów zawierających dane osobowe (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) wynikający z odrębnych przepisów (m.in. Kodeks Pracy, Ustawa o systemie Ubezpieczeń Społecznych, Ustawa o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) oraz prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) czyli ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

 

Dane osobowe klientów, osób reprezentujących klientów lub wskazanych do kontaktu w ich imieniu.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest podjęcie działań zmierzających do zawarcia umowy, zawarcie umowy a także prawidłowa jej realizacja (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); konieczność spełnienia obowiązków prawnych, w tym wynikających z Ustawy o rachunkowości (art. 6 ust. 1 lit. c RODO); prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), utrzymanie kontaktów z klientami, prawidłowa komunikacja oraz ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami;

 

Dane osobowe kontrahentów (dostawców, odbiorców usług) i przedstawicieli kontrahentów.

Dane osobowe są przetwarzane w związku z:

-wykonaniem umowy zawartej pomiędzy Państwem, a Administratorem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

-realizacją przez Administratora obowiązków wynikających z przepisów prawa w tym np. przepisów prawa podatkowego (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

-realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym dochodzenie ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

Dane osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Celem i podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawidłowa realizacja umowy/zlecenia, wypełnienie obowiązków prawnych nałożonych przez przepisy podatkowe, a także ewentualne dochodzenie lub obrona przed roszczeniami wynikającymi z przepisów prawa cywilnego (art. 6 ust. 1 lit. b, c, f RODO);

 

Monitoring.

Celem i podstawą przetwarzania danych osobowych w postaci wizerunku jest stosowanie monitoringu wizyjnego na terenach punktów sprzedażowych prowadzonych przez Administratora w celu zapewnienia bezpieczeństwa osób, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora (art. 6 ust. 1 lit f. RODO).

 

Dane osób biorących udział w grach i konkursach.

dane osobowe zwycięzców konkursów i gier przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody (art. 6 ust. 1 lit. a RODO), w celu wydania, odbioru i rozliczenia nagród i związanych z tym przepisów prawnych w szczególności przepisów księgowych i rachunkowych, a także obowiązku archiwizacji (art. 6 RODO ust. 1 lit c RODO)

 

Odbiorcy danych osobowych.

Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty, z którymi Administrator współpracuje na mocy zawartych umów powierzeń m.in. firma informatyczna, biuro rachunkowe oraz podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywania danych osobowych na gruncie obowiązujących przepisów prawa;

 

Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy.

Dane osobowe nie będą przekazywane do organizacji międzynarodowych ani do państw trzecich znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

 

Okres przechowywania danych osobowych.

W zależności od celu przetwarzania danych będą one przechowywane przez okres:

-wymagany ustawowo na mocy odrębnych przepisów, w tym w szczególności podatkowych, rachunkowych, dotyczących przechowywania akt osobowych i dokumentów płacowych;

-przez czas konieczny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń- do upływu ich przedawnienia;

-w przypadku zgody przez czas na jaki ta zgoda została udzielona lub do momentu jej odwołania;

-w przypadku monitoringu-przez okres do 3 miesięcy lub do zakończenia postępowania w przypadku gdy nagranie z monitoringu służy jako dowód w postępowaniu.

-w przypadku rekrutacji do czasu zakończenia procesu rekrutacji bądź zakończenia czasu na jaki zgoda została udzielona w przypadku przyszłych rekrutacji;

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany celem podejmowania decyzji, w tym profilowania.

 

Prawa osób, których dane są przetwarzane.

Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo żądania od Administratora:

– dostępu do treści swoich danych;

-sprostowania danych;

-usunięcia danych (jeśli nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, a Administrator nie ma podstaw do ich przetwarzania);

-ograniczenia przetwarzania;

Osoby, których dane dotyczą mają również prawo do:

-przenoszenia danych;

-wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;

-cofnięcia wyrażonej zgody w każdym momencie; pozostaje to jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, które zostało dokonane przed cofnięciem zgody;

-wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) gdy osoba ta uzna, iż przetwarzanie danych osobowych jej dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;

 

Podanie danych osobowych przez osobę, której dane dotyczą.

Podanie danych osobowych, których obowiązek podania jest uregulowany przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach jest dobrowolne, aczkolwiek brak ich podania może uniemożliwić kontakt z daną osobą, przekazanie informacji jak również rozpoczęcie działań zmierzających do zawarcia umowy.

 

 

 

 

Dlatego też jeśli klikniesz „ZGADZAM SIĘ” – zgodzisz się na przetwarzanie, po 25 maja 2018 roku, Twoich danych osobowych zbieranych w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług, w tym ze strony internetowej, oraz zbierania plików cookies.
Wyrażenie zgody jest dobrowolne

 

Serwis przeznaczony dla osób pełnoletnich
Czy akceptujesz te warunki i masz ukończone 18 lat?

Blog

07.05.2021

Podatek cukrowy – Raport CMR

Podatek Cukrowy w sklepach niezależnych i miękkiej franczyzy do 300m2

 

 

CMR, Sklepy niezależne i miękkiej Franczyzy do 300m2, 04.01-16.04 (15 tygodni).

 

Wzrost cen artykułów spożywczych notowany jest od dłuższego czasu w wszystkich analizowanych grupach sklepów detalicznych. Rok 2021 przyniósł kolejne podwyżki a największa spośród nich, dotknęła kategorię napojów. Wpływ na to miała wprowadzona w tym roku opłata cukrowa.

Podatek ten składa się części stałej: 50gr za litr każdego napoju z cukrem bądź słodzikiem oraz części zmiennej, uzależnionej od ilości cukru powyżej 5g/100ml oraz ewentualnej obecności tauryny bądź kofeiny w składzie.

Opłatę nałożono na producentów bądź importerów ale szybko przerzucili oni jej koszt na konsumentów co znalazło błyskawicznie odzwierciedlenie w cenach tych produktów na półkach sklepowych. Efektem jest drastyczny wzrost cen zarówno napojów gazowanych i energetyków jak i herbat mrożonych czy wód smakowych. W okresie pierwszych 15 tygodni 2021 roku, w sklepach niezależnych i miękkiej franczyzy do 300m2 cena litra napoju gazowanego wzrosła przeciętnie o 30,7%, wody smakowej o 27,2% a energetyków o 11,3% względem analogicznego okresu w 2020 roku.

Siłą rzeczy, tak istotne zmiany w cenach jednostkowych musiały odbić się na sprzedawanym wolumenie. W przypadku napojów gazowanych, wolumen sprzedaży spadł w tym okresie o ok ¼ względem pierwszych 15 tygodni 2020 roku co przy tak dużym wzroście cen przełożyło się jedynie na 1,2% spadku wartości sprzedaży. Podobna sytuacja widoczna była w wodach smakowych. Jedyną kategorią, obarczoną nowym podatkiem notującą wzrosty wartości sprzedaży względem ubiegłego roku są napoje energetyczne. Spadek wolumenu sprzedaży był to najmniejszy (-4,5% względem 2020 roku) co przy wzrostach cen przełożyło się na dodatnią dynamikę wartości sprzedaży (+6,2%).

Producenci napojów podeszli to tego dwojako. Jedni (głównie liderzy rynkowi), pozostawili skład bez zmian, mniejsi gracze starali się wyhamować spadki przez downsizing opakowań albo dodanie do składu soku owocowego.

Średnia cena za litr

05.05.2021

OTWARCIE 69 SALONU AL.CAPONE – RADOM

Od 30 kwietnia w Radomiu dużo się dzieje! A to wszystko za sprawą specjalistów od alkoholu, którzy wiedzą, jak robić najlepsze promocje 😊

Tuż przed weekendem majowym odbyło się 69 mocne otwarcie salonu Al. Capone.

Specjaliści od alkoholu pojawili się tym razem w Radomiu, przy ul. Struga 73 (Galeria nad Potokiem).

Niewątpliwie jest to idealne miejsce dla fanów niespotykanych alkoholi, mocnych promocji, niepowtarzalnego klimatu prohibicji, a także doświadczonych i kompetentnych pracowników, którzy dzielą się swoją specjalistyczną wiedzą i zawsze służą pomocą.

Salon Al.Capone w Radomiu jest otwarty codziennie w godz. 6:00 – 24:00.

Przyjdź do nas i znajdź to, co lubisz w atrakcyjnych cenach.

30.04.2021

Sklepy otwarte bez zmian

Drodzy Klienci!

Jeśli skończą Wam się zapasy ulubionych trunków podczas majówki nie martwcie się!

1-3 maja będziemy dla Was otwarci bez zmian.

Życzymy udanego wypoczynku.

 

SPRAWDŹ SWOJ NAJBLIŻSZY SKLEP

SPRAWDŹ PROMOCJE

 

26.04.2021

OTWARCIE 68 SALONU AL.CAPONE – JASIENICA

Specjaliści od alkoholu pojawili się w Jasienicy, by dostarczyć mieszkańcom największy wybór mocnych trunków, najlepsze promocje i profesjonalne doradztwo.

24 kwietnia odbyło się kolejne mocne otwarcie, tym samym na mapie Polski pojawił się 68 salon Al.Capone.

Specjalistyczne wsparcie 7 dni w tygodniu, regularne promocje, alkohole z całego świata i niepowtarzalny klimat prohibicji –

to wszystko znajdziecie już przy ul. Strumieńskiej 324A w Jasienicy.

Zapraszamy codziennie w godz. 6:00 – 24:00.

Widzimy się w Al.Capone 😉

 

22.04.2021

DOLINA

Dolina to kolejna propozycja, która powstała dzięki udanej współpracy z Browarem Trzech Kumpli. Po sukcesie Dekady, idąc za ciosem postanowiliśmy wprowadzić do salonów kolejne, starannie uwarzone przez Kumpli piwo. Przedstawiamy Dolinę czyli tropikalne HAZY IPA z aromatami cytrusów, marmolady i białego wina, do produkcji której użyto chmieli Mouteka i Nelson Sauvin prosto z Nowej Zelandii, oraz australijskiego Galaxy. Pozycja dostępna tylko i wyłącznie w salonach Al.Capone.

DOLINA

 

Alk. 5.4 %

Ekstrakt: 15 %

IBU: 40

Chmiele:
CTZ, Motueka, Nelson Sauvin, Mosaic, Citra, Amarillo

Pierwsze warzenie: Marzec 2021

Składniki:
Woda, słód jęczmienny, płatki pszenne, płatki owsiane, chmiel, drożdże.

07.04.2021

OTWARCIE 67 SALONU AL.CAPONE – ŁÓDŹ

Mocno wkroczyliśmy w drugi kwartał roku, otwierając 67 salon Al.Capone. 1 kwietnia pojawiliśmy się w Łodzi, przy ul. Obywatelskiej 139. Do sklepu zapraszamy codziennie w godz. 6:00 – 24:00.

Działamy już na terenie 11 województw, a nasza ekspansja wcale nie zwalnia tempa.

Jeszcze w tym miesiącu planujemy kolejne mocne otwarcia.

 

Sprawdź wszystkie lokalizacje Al.Capone

 

 

 

23.03.2021

Limitowana seria Benriach Scotch Whisky

W naszych salonach pojawiła się butelka nr 3 z serii 10-ciu wyjątkowych trunków stworzonych z okazji dekady Al.Capone. W 2020 roku, aby hucznie uczcić 10-lecie firmy, powstał wyjątkowy projekt, we współpracy z najlepszymi destylarniami świata. Absolutnie limitowane edycje, stworzone wyłącznie dla naszej sieci sukcesywnie pojawiają się w naszych salonach. Takich trunków, jeszcze nigdy nie było i nigdy nie będzie! Każdy z nich jest nie lada gratką kolekcjonerską.

 

 

Benriach Scotch Whisky  Exclusively Selected And Bottled For Al.Capone

  • 12 letnia Scotch Whisky
  • Wyselekcjonowana i zabutelkowana tylko dla Al.Capone
  • Single Cask
  • Moc beczki 60,6%
  • Pedro ximénez puncheon
  • 554 butelki na świecie
  • Dostępna tylko i wyłącznie w naszych salonach

Ten wyjątkowy trunek został wyselekcjonowany spośród tysięcy beczek w destylarni Benriach, osobiście przez Master Blender Dr Rachel Barrie – pierwszą w historii kobietę, której przyznano tytuł doktora za dokonania w świecie whisky. Następnie wybrana beczka została w całości rozlana do 554 butelek. W mocy beczki (60,6%), bez zbędnego rozcieńczania, zachowując naturalny kolor. Ze względu na wyjątkowość każdej z beczek i indywidualny, unikatowy profil smakowy, takiej whisky nigdy nie było i nie będzie.

Whisky wyselekcjonowana i zabutelkowana dla Al.Capone to celebracja dymnego stylu single malt ze Speyside. Z początkiem lat 70 XX wieku to właśnie Benriach przywrócił styl torfowej whisky do regionu, po wielu latach nieobecności. Tworząc tę konkretną whisky w 2008 roku słód jęczmienny został osuszony dymem ze spalanego torfu – dymem o delikatnych, słodkich nutach, pochodzącym z torfu wydobywanego w górzystych regionach Highlands.

Następnie po 12 latach spędzonych w beczce po sherry Pedro Ximenez whisky stała się kompletna. Beczka po PX z hiszpańskiego dębu doskonale rozbudowuje aromat i smak whisky o urzekające nuty korzennych przypraw: goździki, wanilia, cynamon, gałka muszkatołowa oraz intensywną słodycz suszonych owoców: figi, daktyle, rodzynki. To wszystko w połączeniu ze szlachetnym, highlandzkim dymem tworzy niebywale bogatą i złożoną kompozycję.

ZAPRASZAMY DO SALONÓW AL.CAPONE

SPRAWDŹ NAJBLIŻSZY SKLEP

22.03.2021

Dekada wraca na Salony

Dekada powraca na salony! Zapraszamy do ponownej celebracji z cytrusowo-tropikalnym Hazy IPA.

Pamiętacie wyjątkowe piwo uwarzone przez Browar Trzech Kumpli, z okazji 10-lecia Al.Capone? Pozycja w zamierzeniu miała być limitowana, ale została tak dobrze przyjęta, że zdecydowaliśmy kontynuować ten projekt. Dekada to dużo płatków pszennych i owsianych w składzie, co daje kremowość i gładkość, do tego najlepszy słód jęczmienny, masa cudownie aromatycznych chmieli i – co najważniejsze – burzliwa, zdrowa fermentacja. Dostępna tylko i wyłącznie w sieci salonów Al.Capone.

Sens_piwnej_sprawy: Dekada, czyli Hazy IPA, którą mam przyjemność się raczyć, ma wspaniałą pomarańczową barwę, wyglądem przypomina sok z mandarynek. Po otwarciu jak zwykle w piwach od TK, aromat po prostu bucha z butelki. Po przelaniu, szkło ozdobione kremową pianką. W aromacie słodkie owoce, mango, mandarynki. Delikatne nuty pomelo i grapefruita. Goryczka fajna, dość intensywna, lekko granulowata.

Przy_piwie_o_popkulturze: Choć z okolicznościowymi trunkami bywa różnie, Dekada bez dwóch zdań, należy do tych udanych. Rozpisany na dojrzałe tropiki, mosaicową naftę i cytrusy aromat robi to, to co niego należy – zachęca. To New England pełną gębą, owocowy, gładki i optymalnie wysycony; tylko pozornie słodki, bo to ipka z tych, które trafiają do mnie najbardziej – półwytrawna. Jest i goryczka, szczególnie intensywna na finiszu. Słowem: świetne piwo na poziomie, do którego przyzwyczaił nas browar z Tarnowa.

22.03.2021

OTWARCIE 66 SALONU AL.CAPONE – KAZIMIERZA WIELKA

20 marca 2021 roku otworzyliśmy 66 salon Al.Capone.

Tym razem obraliśmy lokalizację w Kazimierzy Wielkiej – malowniczym mieście w województwie świętokrzyskim.

Jesteśmy dla Was otwarci codziennie, w godz. 6 – 22. Zapraszamy do sklepu przy ul. Armii Krajowej 5C.

 

 

 

 

 

1 2 3 5

Skontaktuj
się z nami

Chcesz z nami współpracować? A może szukasz rzetelnej firmy, która zaopatrzy Cię w najlepszy alkohol?
Napisz do nas!

Kontakt
cookie

Wykorzystujemy ciasteczka (ang. cookies) oraz podobne technologie w celu świadczenia usług, dostosowania serwisu do indywidualnych preferencji użytkowników oraz w celach statystycznych i reklamowych. Możesz zawsze wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach przeglądarki. Korzystanie z naszego serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki oznacza, że cookies będą zapisane w pamięci urządzenia. Więcej w Polityce Prywatności.